Regulamin i polityka prywatności

Regulaminy i Polityka Prywatności

REGULAMIN USŁUGI „Zapytanie o ubezpieczenie”
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem oraz koordynatorem Usługi „Zapytanie o ubezpieczenie” (zwanej dalej Usługą) zlokalizowanej pod adresem ubezpieczenia-poznan.com.pl jest Mind-Way sp z o o (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą ul. Kołobrzeska 15A 61-418 Poznań , KRS 0000627884, NIP 7811930831, REGON 364925428
2. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych różnych towarzystw ubezpieczeń.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.
4. Użytkownik chcący korzystać z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu. Użytkownicy Usługi zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień wymienionych w Regulaminie regulacji.
5. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, każdy Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem ubezpieczenia-poznan.com.pl lub poprzez przesłanie emaila z rezygnacją na adres biuro@ubezpieczenia-poznan.com.pl
6. Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych.
§2 Warunki korzystania z Usługi
1. Użytkownik poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdującego się pod adresem ubezpieczenia-poznan.com.pl zgłasza zapotrzebowanie na produkt ubezpieczeniowy, który ma się charakteryzować wskazanymi przez Użytkownika cechami.
2. Użytkownik podając dane w formularzu, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie danych wpisanych do formularza agentom ubezpieczeniowym w celu realizacji usługi.
4. Agenci ubezpieczeniowi skontaktują się z użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez użytkownika.
5. Organizator nie gwarantuje użytkownikowi przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.
6. Użytkownik poprzez wypełnienie jednego z formularzy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ubezpieczenia-poznan.com.pl w celach marketingowych. Administratorem Danych Osobowych jest Mind-Way sp. z o.o. zarejestrowana w Poznaniu (60-418) przy ul. Kołobrzeskiej 15A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. 2014 poz. 1182 ze zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.
7. Użytkownik ma możliwość zmiany danych oraz usunięcia danych umieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem ubezpieczenia-poznan.com.pl lub poprzez przesłanie e-maila na adres biuro@ubezpieczenia-poznan.com.pl
§3 Odpowiedzialność użytkownika
1. Użytkownik korzysta z Usługi oraz wszelkich informacji dostępnych w serwisie ubezpieczenia-poznan.com.pl na własne ryzyko.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za prawdziwość i treść podanych przez siebie informacji.
§4
Odpowiedzialność Organizatora
1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż Usługa narusza interesy lub dobra osobiste osób trzecich Organizator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych podczas korzystania z Usługi za pomocą Internetu była bezpieczna, dane przesyłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Organizator prowadzi bazę danych Użytkowników Usługi w oparciu o zgłoszenie jej do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
3. Administratorem bazy danych Użytkowników Usługi jest firma Mind-Way sp zoo z siedzibą w Poznaniu.
4. Zapisanie danych osobowych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
6. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.
7. Organizator wykorzystuje informacje o Użytkownikach Usługi w celu ułatwienia realizacji umów ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami serwisu a licencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi.
8. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora z prawem udostępniania Towarzystwom Ubezpieczeniowym i osobom je reprezentującym oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem, wyłącznie w celu realizacji Usługi.
9. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.
10. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą elektroniczną.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.
3. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Operatorem Serwisu ubezpieczenia-pozna.com.pl jest Mind-Way Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kołobrzeska 15A 61-418 Poznań , KRS 0000627884, NIP 7811930831, REGON 364925428
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Active24
3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
2. INFORMACJE W FORMULARZACH.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
d. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
4. LOGI SERWERA.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
4. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych Active24
6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

7. DOSTARCZANIE WIADOMOŚCI.
1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, które podały swoje dane, chcąc skorzystać z usług oferowanych przez serwis ubezpieczenia-poznan.com.pl
2. Pod określeniem wiadomości z serwisu ubezpieczenia-poznan.com.pl zarządzający serwisem rozumie: informacje na temat konieczności potwierdzenia rejestracji, odpowiedzi na reklamacje.
3. Po wyrażeniu odrębnej zgody na otrzymywanie przez Użytkownika treści marketingowych, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania podanego w formularzu adresu e-mail i/lub numerów telefonów w celu przedstawienia ofert marketingowych drogą mailową i/lub telefoniczną tj. nowości, promocji, ofert specjalnych, informacji komercyjnych, produktów i usług ubezpieczenia-poznan.com.pl oraz partnerów serwisu.
8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
1. Treści i opinie umieszczane w serwisie ubezpieczenia-poznan.com.pl przez Użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami ubezpieczenia-poznan.com.pl i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.
2. Informacje przekazywane przez ubezpieczenia-poznan.com.pl są opracowywane z największą starannością, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw użytkowników i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy twórców serwisu. Ubezpieczenia-poznan.com.pl jest serwisem informacyjnym nie ponosi więc odpowiedzialności za konkretne decyzje podejmowane przez użytkowników.
9. KONTAKT.
1. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o wysłanie pytań i uwag i na adres biuro@ubezpieczenia-poznan.com.pl