IKE Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), obok Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), w obecnej formie, to tak naprawdę odpowiedź na porażkę reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Dlaczego porażkę? Otóż stworzony wówczas system przewidywał, iż nasze przyszłe emerytury budować będziemy na trzech filarach:

– I filar: ZUS (obowiązkowy)

– II filar: OFE (obowiązkowe)

III filar: niezdefiniowany (dobrowolny)

Pomijając dwa pierwsze rozwiązania, sedno problemu związanego z trzecim filarem tkwi w słowie „dobrowolny”. Polacy okazali się nieskorzy do oszczędzania na WŁASNĄ emeryturę we WŁASNYM zakresie.

Stąd właśnie pojawił się pomysł, by stworzyć rozwiązania, które zachęcają ich do tego poprzez preferencje podatkowe. Znamienne jest to, że ustawowo ustalone zostały maksymalne limity wpłat, minimalne ustalają instytucje oferujące IKE i IKZE swoim Klientom.

KORZYŚCI PODATKOWE:

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. „Podatek Belki”).

OPODATKOWANIE WYPŁATY:

Wypłata nie podlega opodatkowaniu.

ROCZNY LIMIT WPŁAT:

Roczny limit maksymalnych wpłat nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2016 roku wynosi on 12.165 zł.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Możliwe jest dostosowanie dokonywania wpłat do własnych możliwości finansowych i preferencji. Maksymalny roczny limit wpłacić można jednorazowo, wybrać można częstotliwość miesięczną (np. minimum 300 zł miesięcznie), jak również wybrać opcję z wpłatami nieregularnymi.

WYPŁATA Z ZACHOWANIEM KORZYŚCI PODATKOWYCH:

Nie wcześniej, niż przed osiągnięciem 60 roku życia, przy założeniu dokonania wpłat o wartości maksymalnego limitu z pierwszego roku trwania programu, przez cały okres jego trwania.

WCZEŚNIEJSZA WYPŁATA ŚRODKÓW:

Czy wypłacimy środki w całości, czy w pełni, wypłata podlega opodatkowaniu w ramach podatku od zysków kapitałowych.

DZIEDZICZENIE:

Środki zgromadzone w ramach IKE podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy nie płacą z tego tytułu podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące mogą przekazać je na swoje Indywidualne Konto Emerytalne, lub jednorazowo wypłacić w całości, w obu tych przypadkach nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Zgodnie z prawem każdy może posiadać tylko jedno konto IKE.

Jeśli gromadzimy środki na emeryturę np. na koncie bankowym, warto rozważyć przetransferowanie tych środków do IKE i IKZE– da nam to wymierne korzyści finansowe: brak podatku od zysków kapitałowych, czy też zwrot podatku w danym roku podatkowym.

Related posts